ОПШТА ПРОДУКТИВНОСТ

Elikosoft

За да се подобри координацијата и размената на релевантни информации меѓу системите и различните учесници во системот и да овозможи компатибилност и размена на податоци со релевантните системи во една ...

Elikosoft

Со системот за управување со човечки ресурси се врши евиденција на податоци за сите вработени, организационата струк- тура на компанијата и поставеноста на вработените по работни места, регрутација на нови ...

Elikosoft

Интегриран систем кој овозможува лесен и брз пристап до вашата електронска документација и до скенираната физичка документација. Системот овозможува електронско чување на документи од различен тип и формат ...

Elikosoft

Целта на системот за управување со возен парк е да ја унапредува ефикасноста, квалитетот и намали потрошувачката на ресурси. Со апликацијата за возен парк се врши евиденција на податоци за сите возила во ...

Elikosoft

Апликацијата за комерцијално работење претставува апликативно, програмско решение кое им овозможува на корисниците лесно, брзо и ефикасно следење на производството, понудите, нарачките и продажбата во ...

Elikosoft

Основните средства се почеток на секоја компанија, нешто без кое што неможе да се замисли постоењето и реализацијата на една компанија. Софтверот за попис на основни средства претставува апликативно ...

Elikosoft

Збир од оперативни модули со кои се прати прометот на средствата во благајната и се врши програмско генерирање на разни благајнички образци. Висок степен на интегрираност со финансовото книговодство ...

Elikosoft

Софтверот за плати овозможува потполна евиденција на податоци на сите вработени, како и нивна пресметка на плати и боледувања. Тој претставува интегриран систем со два различни модули: Човечки ресурси ...

Elikosoft

Комбинација на ефикасна програма и посебни уреди за евиденција на присуство на работникот на работното место. Се состои од следните модули: Евиденција на работното време: евиденција на времето на доаѓање и на ...

Elikosoft

Системот за управување со односи со клиенти треба да е конзистентен со другите елементи од организационата архитектура, како и со стратегијата и целите на организацијата. Целта на системот за управување со ...

Elikosoft

Апликацијата за Агенциско работење е дизајниран со цел да се имплементира интегрирана база на податоци автори и изведувачи и да се добие апликација со која ќе се врши евиденција за авторските договори и за ...

Elikosoft

Во фаза на развој

25 ГОДИНИ ВАШ БИЗНИС ПАРТНЕР

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Следете не

© Сите права се заштитени 2012-2019 Еликософт |   Политика на приватност