Деловна продуктивност (ERP)

За да се подобри координацијата и размената на релевантни информации меѓу системите и различните учесници во системот и да овозможи компатибилност и размена на податоци со релевантните системи во една компанија се јавува потреба за еден Интегриран систем за размена на податоци и автоматска обработка на податоците.

Информациониот систем ERP ги содржи следниве апликативни решенија:
• Управување со магацини (магацинско работење)
• Материјално работење
• Финансово работење

Систем за управување со човечки ресурси (HRM)

Со системот за управување со човечки ресурси се врши евиденција на податоци за сите вработени, организационата струк- тура на компанијата и поставеноста на вработените по работни места, регрутација на нови кадри, податоци за обука на вработените, распределба на проекти, евиденција на присутност. Во HRM системот ќе се евидентираат и сите новости и промени на актите за организација и систематизација на компанијата.

Апликацијата е web базирана што значи дека авторизираните корисници во било кое време и од било која локација можат да дојдат до потребната информацијата.

Управување со документи (DMS)

Интегриран систем кој овозможува лесен и брз пристап до вашата електронска документација и до скенираната физичка документација.
Системот овозможува електронско чување на документи од различен тип и формат (скенирани документи, електронски датотеки, електронска пошта, звучни записи, фотографии, работни процеси и сл.) Апликацијта е web базирана што значи дека авторизираните корисници во било кое време и од било која локација можат да дојдат до потребната информацијата.

Апликацијата за Електронска Архива се состои од следниве носечки модули:
• E-Деловодник
• Електронска дистрибуција на влезните документи
• Изготвување и складирање на излезни документи од компанијата

Управување со возен парк (VMS)

Целта на системот за управување со возен парк е да ја унапредува ефикасноста, квалитетот и намали потрошувачката на ресурси.
Со апликацијата за возен парк се врши евиденција на податоци за сите возила во компанијата, планирање и евиденција на регистрација, осигурување на возила, евиденција и планирање на редовни и вонредни сервиси, евиденција на планирани и реализирани работни задачи, евиденција на пријава на дефект и негово разрешување, евиденција на потрошувачка на гориво и поминати километри.

• Евиденција на податоци за сите возила
• Планирање и евиденција на регистрација
• Осигурување на возила

Комерцијално работење (CA)

Апликацијата за комерцијално работење претставува апликативно, програмско решение кое им овозможува на корисниците лесно, брзо и ефикасно следење на производството, понудите, нарачките и продажбата во рамките на нивната компанија. Со решението кое ние го нудиме проблемите кои со себе ги носеа рачните начини на водење на овој процес се надминати.

Апликацијата за комерцијално работење ги содржи следниве модули:
• Нарачки за производство
• Рецептури
• Налог за испорака
• Понуди
• Фактурирање

Софтвер за основни средства (FA)

Основните средства се почеток на секоја компанија, нешто без кое што неможе да се замисли постоењето и реализацијата на една компанија.
Софтверот за попис на основни средства претставува апликативно, програмско решение кое им овозможува на корисниците лесно, брзо и ефикасно попишување на основните средства во рамките на нивната компанија. Со решението кое ние го нудиме проблемите кои со себе ги носеа досегашните начини на попишување на физичките објекти се надминати.
Решението е web базирано и овозможува достапност на точни и ажурирани информации за основните средства во секое време, овозможувајки им на менаџерите донесување на квалитетни одлуки базирани на реални податоци. Можна е интерграција со модулот за Финансово работење, што им овозможува на компаниите едноставно управување со интегрирани оперативни активности.
Во самиот софтвер, можете да внесувате, одржувате и следите податоци за користење на средства, вклучувајки релевантни информации на новонабавени средства, ажурирање на податоци на за веќе евидентирани средства, примопредавање на средства меѓу задолжени лица, како и информации за средства кои се на располагање.

Благајничко работење (TM)

Збир од оперативни модули со кои се прати прометот на средствата во благајната и се врши програмско генерирање на разни благајнички образци. Висок степен на интегрираност со финансовото книговодство, главната книга, добавувачи/купувачи.

Во благајната компјутерски е подржано:
• Евиденција на влез и излез на средства од благајна
• Каса прими/исплати
• Дневник на благајна
• Касови извештаи и сл.

Софтвер за пресметка на плата (PC)

Софтверот за плати овозможува потполна евиденција на податоци на сите вработени, како и нивна пресметка на плати и боледувања.

Тој претставува интегриран систем со два различни модули:
• Човечки ресурси
• Плата
Делот за персонална евиденција овозможува водење на евиденција на основните податоци за вработените во фирмата и тоа: презиме, име, татково име, датум и место на раѓање, пол, националност, место на живеење, вид на образование, вид на работно место, стаж во фирмата и многу други податоци кои се однесуваат на вработениот во фирмата. Самиот софтвер генерира голем број на извештаи кои произлегуваат од самите податоци за вработените во фирмата.

Систем за регистрација на работно време (WHR)

Комбинација на ефикасна програма и посебни уреди за евиденција на присуство на работникот на работното место. Се состои од следните модули:
• Евиденција на работното време: евиденција на времето на доаѓање и на напуштање на работното место, работа на терен или по задача, службено и приватно отсуство, лоцирање на работникот
• Распоред и планирање: планирање на активностите на дневно, месечно и годишно ниво; годишни одмори, патувања, теренска работа

Агенциско работење (AM)

Апликацијата за Агенциско работење е дизајниран со цел да се имплементира интегрирана база на податоци автори и изведувачи и да се добие апликација со која ќе се врши евиденција за авторските договори и за договорите на дело, значително намалено време за пресметки и креирање на фактури.

Апликацијата се состои од следниве главни функционални делови:
• Модул за евиденција на авторски договори
• Модул за евиденција на договори на дело
• Шифрарници

Управување на односи со клиенти (CRM)

Системот за управување со односи со клиенти треба да е конзистентен со другите елементи од организационата архитектура, како и со стратегијата и целите на организацијата. Целта на системот за управување со односи со клиенти е да се намалат трошоците и да се зголеми профитабилноста, преку зголемување на задоволството на клиентите, лојалноста, како и застапувањето на нивните интереси. Системот за управување со односи со клиенти (CRM) содржи информации за клиентите, во секој сегмент од соработката со компанијата.

Постојат три клучни елементи за успешна CRM иницијатива: луѓе, процеси и технологија. Секој процес кој се однесува на клиентите мора да биде покриен со ЦРМ. Деловните процеси од една компанија мора и да се реорганизираат по потреба , се со цел да се зајакне CRM иницијативата, за да им се обезбеди подобра услуга на клиентите и тие да бидат задоволни од таа услуга.

За CRM иницијативата да биде навистина ефективна, компанијата мора да ги убеди своите вработени дека промената е добра и дека ќе имаат корист од CRM. Исто така постапката треба да биде целосно автоматизирана за да вработените бидат поефикасни, а со тоа и клиентите позадоволни.

25 ГОДИНИ ВАШ БИЗНИС ПАРТНЕР

МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Следете не

© Сите права се заштитени 2012-2019 Еликософт |   Политика на приватност