logo1

Градежна комерција (PTSPI)

Градежна комерција (PTSPI)

Софтверскиот пакет за пресметка на трошоци и следење на проекти во изведба (ПТСПИ) е доста модерна и современа апликација, единствена на пазарот од овој вид за задоловување на потребите пред се на градежните компании.

Пакетот генерално може да се подели на четири логички целини:

• Пресметка на трошоци за објект
• Следење на објект
• Подизведувачи
• Контрола на потрошени материјали

Главните цели кои се постигнати од страна на софтверското решение на “Пресметка на трошоци и следење на проекти” се:

• Имплементирање на интегрирана база на податоци за градежни норми
• Апликација со која се врши пресметка на трошоци и следење на проекти во градежништвото

Софтверското решение се состои од следниве главни функционални делови:

• Електронско досие на градежни проекти
• Внесување на позиции на проектот
• Калкулации и пресметки
• Следење на времени ситуации и ситуации за подизведувачи
• Контрола на потрошени материјали (споредба на пресметани трошоци од калкулациите и стварно однесени количини на материјали според материјалното работење)

Апликативниот пакет служи за внесување на позиции во проект според однапред одредени градежни норми, вршење на пресметки за проектот според износи и време, водење на евиденција за потрошените ресурси во проектот, како и водење на ситуации за извршени работи и ситуации за подизведувачи.

Софтверот ги исполнува следниве барања:

• Multi-tasking: систем кој е способен да извршува повеќе од една задача истовремено
• Графички кориснички интерфејс
• Операции кои се едноставна за користење и транспарентни

Софтверот е едноставен за користење, вклучува менија, маски на екранот со логички воден дијалог. Повторниот внес на податоци е минимизиран.
Апликацијата е изработена со користење на најновите технологии кои во моментот ги нуди Microsoft, SQL Server 2008, развојни алатки Microsoft Visual Studio.NET 2008, Reporting Services. Корисничкиот интерфејс овозможува прегледност во работата, олеснување во работата и зголемена ефикасност.

Користејќи ги новите современи технологии и алатки апликацијата овозможува и web ориентиран пристап при што корисникот каде и да се наоѓа и во било кое време може да пристапи до податоците и да го дознае она што во моментот му е потребно.

Апликацијата содржи и можност за поврзување со со финансово – сметководствен апликативен пакет со што би се извршила целосна интеграција при следењето на трошоците на проекти од областа на градежништво како и самостојно функционирање на пакетот без поврзување со магацинско/материјално работење и без контрола на ресурсите.

Овој софтвер е заштитен како авторско дело во сопственост на Еликософт и не е дозволено нелегално копирање, софтверот е лиценциран и како таков може да се продава. Софтверот е заштитен со Законот за авторски права, интернационалните авторски права и со други Закони за интелектуални права.

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција