logo1

Откуп на тутун (TR)

Откуп на тутун (TR)

Софтверскиот пакет Комерцијално работење на откуп на тутун овозможува следење на откупот на тутун и исплата на тутуно- производителите.

Пакетот содржи повеќе модули во кои се води комплетна евиденција за:

• Договорите склучени со тутуно-производителите
• Регистри на тутун и населени места
• Задршки како примен аванс, натурален аванс, долг од изминати години, кредит, данок, камати
• Откупен тутун по година
• Картица на тутуно-произведител
• Преглед за исплата на откупен тутун
• Пресметка за ретроактивно зголемување на цената на тутунот по класи
• Пресметка на ретроактивно фиксно зголемување на цената на тутунот

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција