logo1

Благајничко работење (TM)

Благајничко работење (TM)

Збир од оперативни модули со кои се прати прометот на средствата во благајната и се врши програмско генерирање на разни благајнички образци. Висок степен на интегрираност со финансовото книговодство, главната книга, добавувачи/купувачи.

Во благајната компјутерски е подржано:
• Евиденција на влез и излез на средства од благајна
• Каса прими/исплати
• Дневник на благајна
• Касови извештаи и сл.

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција