logo1

Деловна продуктивност (ERP)

Деловна продуктивност (ERP)

За да се подобри координацијата и размената на релевантни информации меѓу системите и различните учесници во системот и да овозможи компатибилност и размена на податоци со релевантните системи во една компанија се јавува потреба за еден Интегриран систем за размена на податоци и автоматска обработка на податоците.

Информациониот систем ERP ги содржи следниве апликативни решенија:
• Управување со магацини (магацинско работење)
• Материјално работење
• Финансово работење
• Девизно финансово
• Набавки и односи со добавувачите
• Организација на процесот на производство (workflow management)
• Управување со документација
• Управување со недвижни основни средства (Asset lifecycle management)
• Благајна
• Камати

Информациониот систем е скалабилен и во него лесно може да се интегрираат нови производни капацитети и нови технологии во производниот процес. Во однос на доверливоста системот ги задоволува барањата за безбедност на информации во согласност со ISO 270001:2005.
Добро имплементиран и правилно употребуван информационен систем во една компанија значи дека, ваквата компанија има значителна компетитивна предност во однос на конкуренцијата.

Интегрираниот систем за размена и автоматска обработка на податоци обезбедува апликативни решенија и сервиси за секторите кои се корисници на решението за да може непречено да ги следат сите случувања во компанијата.

Корисниците ги извршуваат нивните задачи/активности преку Информациониот систем за краен корисник со GUI клиент. На тој начин се обезбедува целосна информатичката поддршка за сите корисници во реализација на нивните бизнис процеси.

Информациониот систем за размена и автоматска обработка на податоци е имплементиран врз основа на ASP.NET технологија, а во неговата основата е SQL база на податоци која се користи за чување на податоците генерирани при реализација на бизнис процесите.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција