logo1

Систем за регистрација на работно време (WHR)

Систем за регистрација на работно време (WHR)

Комбинација на ефикасна програма и посебни уреди за евиденција на присуство на работникот на работното место.

Се состои од следните модули:
• Евиденција на работното време: евиденција на времето на доаѓање и на напуштање на работното место, работа на терен или по задача, службено и приватно отсуство, лоцирање на работникот
• Распоред и планирање: планирање на активностите на дневно, месечно и годишно ниво; годишни одмори, патувања, теренска работа
• Анализа и извештаи: извештаи за присуството на работа по вработен и на ниво на фирма, за произволен временски период (дневно, неделно, месечно, годишно), анализа на отсуствата, одморите, патувањата, поединечно и групно

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција