logo1

Софтвер за основни средства (FA)

Софтвер за основни средства (FA)

Основните средства се почеток на секоја компанија, нешто без кое што неможе да се замисли постоењето и реализацијата на една компанија.

Софтверот за попис на основни средства претставува апликативно, програмско решение кое им овозможува на корисниците лесно, брзо и ефикасно попишување на основните средства во рамките на нивната компанија. Со решението кое ние го нудиме проблемите кои со себе ги носеа досегашните начини на попишување на физичките објекти се надминати.

Решението е web базирано и овозможува достапност на точни и ажурирани информации за основните средства во секое време, овозможувајки им на менаџерите донесување на квалитетни одлуки базирани на реални податоци. Можна е интерграција со модулот за Финансово работење, што им овозможува на компаниите едноставно управување со интегрирани оперативни активности.

Во самиот софтвер, можете да внесувате, одржувате и следите податоци за користење на средства, вклучувајки релевантни информации на новонабавени средства, ажурирање на податоци на за веќе евидентирани средства, примопредавање на средства меѓу задолжени лица, како и информации за средства кои се на располагање.

Софтверот овозможува:
• Евиденција по инвентарен број и баркод, пописно место, организациона единица локација, задолжено лице итн.
• Пресметка на амортизација
• Пренос на средства во други Организациони единици
• Преглед на ОС со ревалоризација
• Преглед на амортизација на ОС
• Преглед на ОС по задолжени лица
• Предглед на отпишани средства
• Инвентарни картици
• Пописни листи, спецификации и останати пропишани и книговодствени извештаи
• Автоматски пренос на основни средства во наредна деловна година по новата сегашна вредност

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција