logo1

Управување со документи (DMS)

Управување со документи (DMS)

Интегриран систем кој овозможува лесен и брз пристап до вашата електронска документација и до скенираната физичка документа- ција.

Системот овозможува електронско чување на документи од различен тип и формат (скенирани документи, електронски датотеки, електронска пошта, звучни записи, фотографии, работни процеси и сл.) Апликацијта е web базирана што значи дека авторизираните корисници во било кое време и од било која локација можат да дојдат до потребната информацијата.

Апликацијата за Електронска Архива се состои од следниве носечки модули:
• E-Деловодник
• Електронска дистрибуција на влезните документи
• Изготвување и складирање на излезни документи од компанијата
• Архивирање и чување на документи и завршени предмети
• Извештаи
• Администрација (Системски модул)

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција