logo1

Матично книговодство во свињарство (PRPB)

Матично книговодство во свињарство (PRPB)

Техниката и технологиите денес се силно развиени и даваат можности за нивно искористување во сите сегменти од работењето, меѓу кои и во свињарството. Нашиот тим со својата работа и искуство со дизајнирање и развој на софтверска апликација за „Матично книговодство во свињарство“ прави напори да воведе комјутеризација во свињарските фарми со цел подобрување и олеснување на секојдневното работење.

Софтверскиот пакет содржи:

• Матични картони за маторици
• Матични картони за нерези
• Регистар на подмладокот
• Дел за следење на гоење
• Посебен дел за евиденција по оделенија и сл.

Апликацијата е изработена со користење на најновите технологии кои во моментот ги нуди Microsoft, SQL Server 2008, развојни алатки Microsoft Visual Studio.NET 2008, Reporting Services.

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција