logo1

Систем за управување со човечки ресурси (HRM)

Систем за управување со човечки ресурси (HRM)

Со системот за управување со човечки ресурси се врши евиденција на податоци за сите вработени, организационата струк- тура на компанијата и поставеноста на вработените по работни места, регрутација на нови кадри, податоци за обука на вработените, распределба на проекти, евиденција на присутност. Во HRM системот ќе се евидентираат и сите новости и промени на актите за организација и систематизација на компанијата.

Апликацијата е web базирана што значи дека авторизираните корисници во било кое време и од било која локација можат да дојдат до потребната информацијата.

Системот за управување со човечки ресурси се состои од следниве носечки модули:

• Административен модул
• Модул за кадровска евиденција (лични информациии за вработен)
• Модул за сервис на вработените (Self service)
• Модул за планирање на отсуство
• Модул за регрутација, селекција и прием на нови кадри
• Модул за тренинг и развој (обуки)
• Модул за планирање на систематски прегледи
• Модул за следење и учество на проекти

Административениот модул опфаќа:
• Информации за компанијата (општи информации, локации, организациска структура)
• Дефинирање на работни места
• Шифрарници
• Дефинирање на корисници и кориснички групи
• Вести, соопштенија, формулари

Во модулот за кадровска евиденција содржи служи за внесување на нови и преглед на веќе внесени вработени.

Во модулот за сервис на вработените (Self service) вработените ги гледаат сите податоци што се внесени за нив.

Модулот за планирање на отсуства има:
• Конфигурации
• Отсуства
• Годишни одмори

Модулот за регрутација, селекција и прием на нови кадри опфаќа:
• Огласи
• Пријавени кандидати

Во модулот за тренинг и развој(обуки) се внесуваат сите поминати и планирани обуки за вработените.

Модулот за планирање на систематски прегледи ги содржи податоците за здравствените прегледи кои ги поминуваат вработените.

Модул за следење и учество на проекти содржи:
• Податоци за проекти
• Проектни активности

HRM обезбедува:
• Ефикасност на одделот за човечки ресурси
• Eвидентирање на сите новости и промени на актите за организација и систематизација
• Електронско досие за секој вработен кое содржи лични податоци, контакт информации, квалификации, податоци за вработувањето, податоци за време поминато на работа и отсуства од работа, податоци за исплатена плата и придонеси од плата, следење на работниот век
• Едноставен организациски менаџмент, брзо и лесно следење и евиденција на сите процеси во делот со вработувања и интеграција на сите информации за вработените во компанијата
• Ефикасна идентификација на вработени кои ќе работат на системот и дефинирање на нивните можности, привилегии и работни активности во системот

Системот за управување со човечки ресурси заедно со системите Пресметка на плата со персонална евиденција и Евиденција на работното време се одлични алатки за унапредување на ефикасноста на вработените и следење на нивниот работен век, подобрување на квалитетот и иновацијата на компанијата, а со тоа и задоволување на потребите на постоечките и идните клиенти.

На крај сакаме да напоменеме дека Еликософт со својот тим стои на располагање на сите заинтересирани субјекти за било какви информации.

Презентација

Погледнете ја нашата презентација , за оваа солуција

PDF

Прочитајте повеќе за оваа солуција

Демо

Погледнете ја демо верзијата од оваа солуција