logo1

Општа продуктивност

Општа продуктивност
Агенциско работење (AM)

Апликацијата за Агенциско работење е дизајниран со цел да се имплементира интегрирана база на податоци автори и изведувачи и да се добие апликација со која

Општа продуктивност
Управување на односи со клиенти (CRM)

Системот за управување со односи со клиенти треба да е конзистентен со другите елементи од организационата архитектура, како и со стратегијата и целите на организацијата.

Општа продуктивност
Систем за регистрација на работно време (WHR)

Комбинација на ефикасна програма и посебни уреди за евиденција на присуство на работникот на работното место. Се состои од следните модули: • Евиденција на работното

Општа продуктивност
Софтвер за пресметка на плата (PC)

Софтверот за плати овозможува потполна евиденција на податоци на сите вработени, како и нивна пресметка на плати и боледувања. Тој претставува интегриран систем со два

Општа продуктивност
Благајничко работење (TM)

Збир од оперативни модули со кои се прати прометот на средствата во благајната и се врши програмско генерирање на разни благајнички образци. Висок степен на

Индустрија
Општа продуктивност
Софтвер за основни средства (FA)

Основните средства се почеток на секоја компанија, нешто без кое што неможе да се замисли постоењето и реализацијата на една компанија. Софтверот за попис на

Софтверски решенија
Општа продуктивност
Комерцијално работење (CA)

Апликацијата за комерцијално работење претставува апликативно, програмско решение кое им овозможува на корисниците лесно, брзо и ефикасно следење на производството, понудите, нарачките и продажбата во

Општа продуктивност
Управување со возен парк (VMS)

Целта на системот за управување со возен парк е да ја унапредува ефикасноста, квалитетот и намали потрошувачката на ресурси. Со апликацијата за возен парк се

Општа продуктивност
Управување со документи (DMS)

Интегриран систем кој овозможува лесен и брз пристап до вашата електронска документација и до скенираната физичка документа- ција. Системот овозможува електронско чување на документи од

Општа продуктивност
Систем за управување со човечки ресурси (HRM)

Со системот за управување со човечки ресурси се врши евиденција на податоци за сите вработени, организационата струк- тура на компанијата и поставеноста на вработените по